+91-9819890758 / +91-9322642186

Contacts Us:


Shreeji Enterprises

◽ Paresh Kawa +91-9869435076.
◽ Mr. Vinay Kawa +91-9833047128.
◽ B-8, Karim Shaikh Compound, Opp. Waghdevi Nagar,
◽ Vaishali Nagar Last Bus Stop,Dahisar (E), Mumbai-400068,
◽ Maharashtra, India


◽ Mobile : +919833047128, Phone : 91-22-28962363.
◽ Mobile:+918097479056, +919869435076.
◽ Email ID: shreeji.enterprises3@gmail.com, info@sayonabox.com
◽ Website:-www.sayonabox.com / wwwshreejienterprises.net


Our Location